Vereniging

Zondagsrust

Waarom een Vereniging voor de Zondagsrust en Zondagsheiliging?

In 1953 werd de Zondagswet veranderd(ruimer). Het directe gevolg hiervan was dat voor veel mensen Gods dag tot een gewone werkdag werd verlaagd en dat de Bijbelse normen werden verloochend. Daarom is in 1954 de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging opgericht. Wij beschouwen de zondag als een rijke zegen. We zouden uit eerbied voor Gods instellingen, de rustdagviering graag op alle terreinen van het leven in ere hersteld zien. Daarom zien wij het als onze taak en roeping om hen die van de kerk vervreemd zijn, te wijzen op het gebod van de Heere inzake de wekelijkse rustdag. De vereniging is interkerkelijk en staat buiten elke politieke richting.

Wilt u de Vereniging steunen, word dan lid of maak een gift over op:
IBAN NL98 INGB 0000 8786 28 t.n.v. Vereniging Zondagsrust.